×

Käyttöehdot

Finnish Design Shopin tarjoama palvelu

FRANCKLY.COM-MARKKINAPAIKAN YLEISET EHDOT

1. EHTOJEN SOVELTAMINEN

Näitä Franckly.com-markkinapaikan yleisiä ehtoja sovelletaan, kun Finnish Design Shop Oy (y-tunnus: 1907012-1) mahdollistaa rekisteröidyllä Franckly-aputoiminimellä (”Franckly”) ylläpitämällään sähköisellä verkkosivustolla www.franckly.com (”Palvelu”) käytettyjen design-tuotteiden (”Tuote”) tarjoamisen Tuotteen omistajan (”Myyjä”) toimesta käyttäjien (”Ostaja”) ostettavaksi.

Ostaakseen Tuotteita Ostajien tulee joko rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi tai antaa Palvelun verkkosivustolla vaaditut tiedot ostotapahtuman yhteydessä. Ostaja voi olla joko yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja. Yksityishenkilön asemassa oleva Ostaja ymmärtää, että hänen pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaiset oikeutensa soveltuvat näiden Ehtojen nojalla käytettävässä Palvelussa ja Tuotteiden ostamisessa vain ja ainoastaan tilanteissa, joissa Tuotteen Myyjä on elinkeinonharjoittaja. Kuluttajasuojalainsäädännön mukaiset pakottavat säännökset eivät sovellu elinkeinonharjoittajana toimivaan Ostajaan riippumatta siitä, toimiiko Myyjänä yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja.

Palvelu toimii Tuotteiden markkinapaikkana, jonka kautta Myyjä myy Tuotteen Ostajalle omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Myyjät voivat olla joko elinkeinonharjoittajia tai yksityishenkilöitä. Myyjä ymmärtää, että myydessään Tuotteita omissa nimissään ja omaan lukuunsa Palvelussa elinkeinonharjoittajan asemassa, on tämä pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisessa vastuussa suhteessa yksityishenkilönä toimivaan Ostajaan.

Franckly ei varastoi tai pidä muuten hallussaan Palvelun kautta myytäviä Tuotteita eikä sillä ole omistusoikeutta myytäviin Tuotteisiin, ellei näistä ehdoista muuta johdu.

Palvelun käyttöön ja Tuotteiden myyntiin ja ostamiseen sovelletaan näitä Palvelun yleisiä ehtoja sekä muita Palvelun verkkosivuilla kulloinkin julkaistuja ohjeita ja ehtoja (yhdessä ”Ehdot”). Francklyllä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla siitä Palveluun rekisteröityneille tai Palvelua käyttäville Myyjille ja Ostajille sähköisesti tai Palvelun välitykselle. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilmoituksen tekemisestä. Myyjä ja Ostaja hyväksyvät muutokset käyttämällä Palvelua.

Myyjän nimi ja Ostajan oikeusasema käy Ostajalle ilmi Palvelun kautta myytävään Tuotteeseen liitetystä myynti-ilmoituksesta ennen kauppasopimuksen tekemistä.

2. PALVELUN KÄYTTÖ JA REKISTERÖITYMINEN

2.1 REKISTERÖINTI JA VAADITTAVAT TIEDOT

Myydäkseen Tuotteita Palvelussa, Myyjän tulee rekisteröityä Palvelun verkkosivuilla täyttämällä rekisteröintilomake.

Ostaakseen Tuotteita ja käyttääkseen Palvelua Ostajan tulee joko rekisteröityä Palvelun tai antaa ostotapahtuman yhteydessä ennen maksusuoritusta vaaditut tiedot.

Myyjä ja/tai Ostaja tai muuten Palvelua käyttävä taho (”Palvelun käyttäjä”)vastaa aina antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot kokonaisuudessaan ja sitoutuu niihin. Mikäli Palvelun käyttäjä on oikeushenkilö, tulee rekisteröinti tai vaadittujen tietojen antaminen ostotapahtuman yhteydessä suorittaa sellaisen asianmukaisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen toimesta, jolla on oikeus edustaa oikeushenkilöä.


Rekisteröinnin yhteydessä annettavat Palvelun käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia. Palvelun käyttäjä vastaa kaikista toimenpiteistä, jotka suoritetaan sen käyttäjätunnuksilla. Palvelun käyttäjä ei saa ilmaista, siirtää tai lainata käyttäjätunnuksia kolmansille osapuolille.

Palvelun käyttäjä saa Palveluun näiden Ehtojen mukaisen rajoitetun, peruutettavissa olevan ja ei-eksklusiivisen käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Ehtojen ja soveltuvan immateriaalioikeuslainsäädännön sallimissa rajoissa.

Franckly ei ole vastuussa käyttäjätunnuksien oikeudettomasta käytöstä.

Franckly kerää ja käsittelee rekisteröityjen tai Palvelussa muuten henkilötietoja antaneiden Palvelun käyttäjien henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen, soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä toimivaltaisen tietosuojaviranomaisen määräysten mukaisesti. Henkilötietojen käsittely Palveluiden yhteydessä on tarkemmin kuvattu tietosuojaselosteessa, joka löytyy täältä.

Palvelu käyttää evästeitä Palvelun toteuttamisessa. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Palvelu lähettää Ostajan ja/tai Myyjän verkkoselaimeen, kun Ostaja ja/tai Myyjä vierailee Palvelussa. Tekstitiedosto sisältää informaatiota, jonka avulla Franckly voi esim. soveltaa palvelujaan vastaamaan paremmin Ostajan ja /tai Myyjän tarpeita. Franckly saattaa myös käyttää ns. web beaconeita - elektronisia kuvia, joiden avulla verkkosivustot voivat laskea yksittäisten kävijöiden määrän sivustolla. Web beacon tunnetaan myös nimillä ”tracking pixel” tai jäljite.

Ostajalla ja/tai Myyjällä on oikeus sallia tai kieltää evästeiden käyttö. Mikäli Ostaja ja/tai Myyjä valitsee olla sallimatta evästeitä, voi Palvelun laatu tai saatavuus olla heikompi tai muuten rajoitettu. Evästeiden käyttö Palveluiden yhteydessä on tarkemmin kuvattu evästekäytännössä, joka löytyy täältä.

2.2 PALVELUN KÄYTTÖ

Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” eikä Franckly takaa Palvelun keskeytymätöntä saatavuutta. Franckly ei vastaa mahdollisista välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita saattaa aiheutua sen vuoksi, ettei Myyjällä tai Ostajalla ole tilapäisesti, kokonaan tai osittain pääsyä Palveluun johtuen teknisestä viasta tai muusta Francklystä riippumattomasta seikasta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Franckly ei anna mitään välittömiä tai välillisiä takuita Palvelun toiminnallisuudesta tai ominaisuuksista. Franckly pidättää oikeuden päivittää, uudistaa sekä hetkellisesti tai pysyvästi lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoaminen. Francklyllä on oikeus sulkea pois Myyjiä, Ostajia ja/tai näiden tilejä Palvelusta. Ostajalla tai Myyjällä, jonka pääsy Palveluun on evätty tai jonka käyttäjätili on lukittu, ei ole oikeutta rekisteröityä uudestaan tai käyttää Palvelua toisen asiakkaan käyttäjätunnuksella.

Palvelun käyttäjä vastaanottaa ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla immateriaalioikeudella suojatun aineiston tai kuvamateriaalin käyttämiseen, tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, tai tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Francklylle, muulle Palvelun käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

2.3 PALVELUN KAUTTA MYYTÄVÄT SALLITUT TUOTTEET

Palvelun välityksellä saa myydä vain ja ainoastaan aitoja Tuotteita eikä tuoteväärennösten myyminen ole sallittua. Myyjä vastaa Ehtojen mukaisesti Palvelun kautta tapahtuvasta tuoteväärennösten myyntiyrityksestä tai myynnistä aiheutuneista kuluista ja seuraamuksista.

Palvelun välityksellä ei myöskään saa myydä kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain (2016/933, muutoksineen) mukaisia kulttuuriesineitä, joiden maastavienti Suomesta muihin EU:n jäsenvaltioihin ja unionin alueen ulkopuolelle on luvanvaraista.

3. FRANCKLY.COM-MARKKINAPAIKAN MYYNTIEHDOT

3.1 PALVELUN LAAJUUS

Franckly sitoutuu Palvelun ylläpitäjänä mahdollistamaan Myyjälle Palvelussa julkaistavien tuotekategorioiden sisältämien yksittäisten katalogituotetietueiden (ns. tuotekortti) ja myynti-ilmoitusten mukaisten Tuotteiden myymisen Ostajalle Myyjän määrittämään kiinteään hintaan.

Myyjä vastaa tuotekorttiin liitettävän Tuotteen myynti-ilmoituksen laatimisesta ja siinä kuvattujen tietojen todenperäisyydestä ja ajantasaisuudesta.

Myyjä tiedostaa, että Palvelussa voidaan myydä vain sellaisia Tuotteita, joille on löydettävissä Palvelusta tuotekategoria ja sen sisältämä yksilöllinen tuotekortti. Franckly vastaa tuotekortin laatimisesta. Mikäli myytäväksi ehdotettavalle Tuotteelle ei löydy olemassa olevaa tuotekorttia Palvelusta, tulee Myyjän esittää Francklylle pyyntö tuotekortin laatimisesta. Franckly pidättää näissä tapauksissa oikeuden päättää yksinomaisen harkintavaltansa mukaisesti, onko Tuote myytävissä Palvelun kautta ja voidaanko kyseiselle Tuotteelle laatia tuotekortti.

Franckyllä on oikeus markkinoida Myyjän Tuotteita Palvelussa valitsemallaan tavalla.

Myyjä myöntää Francklylle ei-eksklusiivisen ja veloituksettoman käyttöoikeuden määräämättömäksi ajaksi myynti-ilmoituksiin sisältyviin Tuotekuviin Palvelussa tai Palveluun liittyvässä markkinoinnissa, mukaan lukien rajoittamatta sosiaalisen median mainonnassa. Kaikki Tuotteiden kuviin liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät Myyjällä.

Myyjä vakuuttaa vilpittömässä mielessä, että tällä on rasitteeton omistusoikeus Palvelun kautta myytäviin Tuotteisiin ja että myytävät Tuotteet ovat aitoja. Mikäli Myyjällä ei ole rasitteetonta omistusoikeutta Tuotteeseen, Myyjän on kirjallisen asiakirjan avulla pystyttävä todistamaan valtuutensa myydä ilmoittamansa Tuote ja saada siitä maksu. Franckly pidättää oikeuden poistaa Tuote myynnistä yksipuolisesti ja ilman korvausvelvollisuutta Myyjää kohtaan, mikäli ilmenee epäselvyyttä Tuotteen aitouden, omistusoikeuden tai muun Francklyn olennaiseksi katsoman, asiaan vaikuttavan seikan osalta.

Francklyn evätessä yksipuolisesti Myyjän Tuotteen myymisen Palvelun kautta Myyjästä johtuvasta syystä tai mikäli Ostaja ei hyväksy näiden Ehtojen vastaista Tuotetta, vastaa Myyjä kaikista rahtikuluista Tuotteen palautukseen liittyen. Mikäli Ostaja on näissä tilanteissa jo suorittanut maksun Tuotteesta, palauttaa Franckly maksun Ostajalle Ehtojen mukaisesti.


Franckly ei missään tapauksessa vastaa oikeudettomasti tapahtuvasta Tuotteen myynnistä kolmannelle osapuolelle.

Myyjä hyväksyy ja vahvistaa, että Palvelun kautta myytävät Tuotteet myydään näiden Francklyn soveltamien Ehtojen mukaisesti.

3.2 TUOTTEEN HINNAT JA MYYNTIVALUUTTA, MAKSUN TILITYS SEKÄ PALVELUMAKSU

Myyjä ilmoittaa Tuotteen kiinteän hinnan valitsemassaan valuutassa osana Palvelussa julkaistavaa myynti-ilmoitusta. Myyjän ilmoittama hinta ei sisällä Tuotteen kuljetuskustannuksia eikä muita näiden Ehtojen nojalla perittäviä maksuja, jotka Franckly veloittaa Ostajalta näiden Ehtojen mukaisesti. Ostajalla on oikeus maksaa Tuote valitsemassaan valuutassa. Mikäli Myyjä ja Ostaja ovat valinneet eri valuutan, pidättää Franckly oikeuden päättää Tuotteen hinnan konvertoinnissa käytettävästä valuuttakurssista. Myyjä vastaanottaa maksun täysimääräisenä myynti-ilmoituksessa määrittelemässään valuutassa vähennettynä palvelumaksun osuudella ja Ostaja maksaa Tuotteen kauppahinnan valitsemassaan valuutassa.

Franckly veloittaa Myyjältä palvelumaksun Palvelun kautta tehdyistä kaupoista. Palvelumaksu määräytyy Myyjän ilmoittamasta Tuotteen myyntihinnasta. Franckly pidättää palvelumaksun ja siihen liittyvän arvonlisäveron saamastaan kauppahinnasta ennen kuin maksu tilitetään Myyjälle. Francklyn kulloinkin veloittamat palvelumaksut on ilmoitettu Palvelun verkkosivuilla.

Franckly vastaanottaa maksun Ostajan Palvelun kautta tilaamasta Tuotteesta (sekä Myyjän tekemästä toimituksesta) Myyjän puolesta ja lukuun kolmannen osapuolen tarjoaman maksupalvelun välityksellä. Franckly tilittää maksun Myyjälle viipymättä ja viimeistään kolme (3) arkipäivää maksun vastaanottamisen jälkeen sillä edellytyksellä, että Ostaja on maksanut Tuotteen hinnan täysimääräisenä ja vastaanottanut Tuotteen eikä reklamaatiota ole tehty kohdan 4.5 mukaisesti.

Franckly tilittää maksun elinkeinonharjoittajan asemassa olevalle Myyjälle aikaisintaan viisitoista (15) ja viimeistään kaksikymmentä (20) kalenteripäivää maksun vastaanottamisen jälkeen sillä edellytyksellä, että yksityishenkilön asemassa oleva Ostaja on maksanut Tuotteen hinnan täysimääräisenä ja vastaanottanut Tuotteen eikä reklamaatiota ole tehty kohdan 4.5 mukaisesti tai peruuttamisoikeutta käytetty kohdan 4.1 mukaisesti.

Francklyllä on oikeus pidättää Myyjälle tilittämästään maksusta mahdolliset Myyjän vastuulle kohdan 3.3 tai 3.4 mukaisesti kuuluvat Tuotteen virheeseen tai viivästykseen perustuvat vaatimukset.

Elinkeinonharjoittajan asemassa toimiva Myyjä ymmärtää, että mikäli yksityishenkilön asemassa oleva Ostaja käyttää pakottavan kuluttajasuojalain mukaista etämyynnin peruuttamisoikeuttaan sen jälkeen, kun Franckly on jo tilittänyt Tuotteen myynnistä saadun maksun Myyjälle, on Myyjä velvollinen palauttamaan maksun viipymättä Francklylle.

Franckly ei ole velvollinen tilittämään Myyjälle Tuotteesta vastaanotettavaa maksua kokonaisuudessaan tai osittain ennen kuin maksu on tosiasiassa suoritettu ja Franckly on vastaanottanut maksuvahvistuksen Ostajan Tuotteesta suorittamasta maksusta kolmannen osapuolen tarjoaman maksupalvelun välityksellä.

3.3 TUOTTEEN TOIMITUS JA VAARANVASTUU

Myyjän tulee huolehtia siitä, että Tuotteet ovat Ostajan noudettavissa sovitusta paikasta sovittuna ajankohtana. Myyjän tulee luovuttaa Tuotteet Ostajalle tai vaihtoehtoisesti Ostajan Palvelun kautta tilaamalle kuljetuspalveluntarjoajalle asianmukaisesti ja turvallisesti pakattuna. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, vaaranvastuu Tuotteesta siirtyy Myyjältä Ostajalle, kun Tuote on todisteellisesti luovutettu Ostajalle tai kuljetuspalveluntarjoajan kuljetettavaksi.

3.4 VIRHEVASTUU

Myyjän tulee tehdä myynti-ilmoitus, joka sisältää Tuotteen yksityiskohtaisen ja ajantasaisen tuotekuvauksen. Myyjä tiedostaa, että Palvelun kautta myytävät Tuotteet myydään näiden Ehtojen mukaisesti. Mikäli Franckly joutuu Myyjän Tuotteesta myynti-ilmoituksessa antamien tietojen johdosta tai muusta Myyjästä johtuvasta syystä virhevastuuseen Ostajaa kohtaan ja siten korvausvelvolliseksi, on Francklyllä oikeus vaatia vastaavaa korvausta Myyjältä.


Franckly ei missään tapauksessa vastaa Myyjälle mahdollisesti koituvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei vahinko johdu Francklyn tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta.

Tuotteen ollessa virheellinen tai mikäli Franckly evää yksipuolisesti Myyjän Tuotteen myymisen Palvelun kautta Myyjästä johtuvasta syystä tai Ostaja ei hyväksy Ehtojen vastaista Tuotetta, on Myyjä velvollinen järjestämään kustannuksellaan Tuotteen palautuksen Ostajalta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Ostajan virheilmoituksen tai Francklyn ilmoituksen vastaanottamisesta.

Mikäli Myyjä ei järjestä kustannuksellaan palautusta määrätyssä ajassa, palautuu Tuote Francklyn kustannuksella Francklyn varastotiloihin. Tällöin Francklyllä on oikeus periä Myyjältä toteutuneiden palautuskustannusten sekä Tuotteen varastointikustannusten määrä.

4. FRANCKLY.COM-MARKKINAPAIKAN OSTOEHDOT

4.1 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN YKSITYISHENKILÖN ASEMASSA TOIMIVAN OSTAJAN TOIMESTA

Yksityishenkilön asemassa olevalla Ostajalla on kuluttajansuojalain (1978/38, muutoksineen) mukainen etämyynnin peruuttamisoikeus ainoastaan tilanteissa, joissa Palvelussa myytävän Tuotteen Myyjänä toimii elinkeinonharjoittaja. Kuluttajasuojalain mukainen etämyynnin peruuttamisoikeus ei koske elinkeinonharjoittajan asemassa olevaa Ostajaa riippumatta siitä, onko Myyjänä yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja. Kuluttajasuojalain mukainen etämyynnin peruuttamisoikeus ei myöskään koske yksityishenkilön asemassa olevaa Ostajaa, mikäli Palvelussa myytävän Tuotteen Myyjänä toimii toinen yksityishenkilö.

Yksityishenkilön asemassa olevan Ostajan on ilmoitettava Francklylle peruuttamisoikeuden käyttämisestä neljäntoista (14) päivän kuluessa Tuotteen ostotapahtumasta ja luovutuksesta. Peruuttamisaika alkaa kulua siitä päivästä, kun Ostaja tai tämän edustaja saa ostamansa Tuotteen haltuunsa. Peruuttamisilmoituksessa tulee ilmoittaa Tuotteen kohdenumero, ostopäivä sekä Ostajan käyttäjänimi. Peruutusilmoitus jätetään Francklylle sähköpostin välityksellä osoitteeseen [email protected]. Peruutus on mahdollista myös käyttämällä Oikeusministeriön asetuksen 110/2014 liitteen II mukaista peruuttamislomakkeen mallia [https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140110].

Peruutetun oston jälkeen yksityishenkilön asemassa olevan Ostajan tulee omalla kustannuksellaan palauttaa Tuote Myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Peruuttava Ostaja kantaa riskin Tuotteen vahingoittumisesta tai häviämisestä, kunnes Tuote on toimitettu takaisin Myyjälle. Ostajan tulee paketoida ja käsitellä Tuotetta siten, ettei se vahingoitu kuljetuksen aikana. Kun Myyjä on vastaanottanut Tuotteen, maksu hyvitetään neljäntoista (14) päivän sisällä Ostajalle. Palautettavasta summasta vähennetään Tuotteen mahdollinen arvonaleneminen, joka on johtunut Tuotteen käyttöönotosta Ostajan toimesta. Käyttöönottona ei pidetä Tuotteen käsittelyä ainoastaan sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Takaisinmaksu tapahtuu samassa muodossa ja samalle tilinumerolle tai maksukortille, jota on käytetty ostossa.

4.2 TUOTTEEN HINNAT, MAKSAMINEN JA PALVELUMAKSUT

Tuotteiden hinnat ilman kuljetuskustannuksia ja muita näiden Ehtojen nojalla perittäviä maksuja on ilmoitettu osana Myyjän tuottamaa myynti-ilmoitusta. Hinnat voivat muuttua aika ajoin. Tuotteiden hintojen ilmoittamisessa käytetty valuutta voi vaihdella Tuotteiden välillä. Ostaja on kuitenkin oikeutettu valitsemaan Palvelun valikosta, missä valuutassa Tuotteen hinta Ostajalle esitetään ja/tai Ostaja maksaa Tuotteen. Kaikki Tuotteisiin liittyvät lisäkulut ilmoitetaan ja maksetaan samassa valuutassa kuin mitä kyseisen Tuotteenmyynti-ilmoituksessa on esitetty.

Franckly veloittaa Myyjältä palvelumaksun ja siihen liittyvät arvonlisäverot Tuotteen hinnasta. Francklyn kulloinkin veloittamat palvelumaksut on ilmoitettu Francklyn verkkosivuilla. Tuotteiden hintoihin eivät sisälly kuljetuskustannukset tai muut näiden Ehtojen mukaan perittävät maksut.

Ostaja maksaa Tuotteen tilauksen yhteydessä yhdellä Francklyn tarjoamista maksutavoista. Franckly vastaanottaa Ostajan tekemän maksun Myyjän lukuun kolmannen osapuolen tarjoaman maksupalvelun välityksellä. Francklylla on oikeus siirtää Ostajalta oleva saaminen rahoitusyhtiölle tai muulle kolmannelle.

4.3 TUOTTEEN NOUTO/KULJETUS JA MYÖHÄSTYNEESTÄ NOUDOSTA/NOUTAMATTA JÄÄNEESTÄ TUOTTEESTA JOHTUVA PURKUOIKEUS

Ostajan Palvelusta tilaamat Tuotteet toimitetaan Ostajalle suoraan Myyjältä. Tuotteen luovutuspaikka- ja ajankohta sovitaan Myyjän ja Ostajan välillä erikseen. Ostaja voi myös vaihtoehtoisesti Palvelun kautta valita toimituksen joko kuljetuspalveluntarjoajan välityksellä tai Myyjän toimesta.

Franckly ei säilytä tai pidä hallussaan Palvelun kautta tilattuja Tuotteita. Franckly ei vastaa Ostajan Palvelun kautta tilaamasta kuljetuspalvelusta tai sen virheistä vaan Ostajan sopimuskumppani on näissä tilanteissa kuljetuspalveluntarjoaja.

Mikäli Ostaja ei vastaanota Palvelusta tilattua Tuotetta, siirtyy Tuote näissä tilanteissa Francklyn varastotiloihin. Franckly varastoi Tuotetta Ostajan puolesta kuudenkymmenen (60) päivän ajan, jolloin Ostajalla on mahdollisuus noutaa Tuote Francklyn varastotiloista tai hyödyntää kustannuksellaan Palvelun kautta valittavaa kuljetuspalveluntarjoajaa. Francklyllä on oikeus saada Ostajalta kohtuullinen lisäkorvaus niistä kustannuksista, joita Tuotteen varastoimisesta ja kuljettamisesta on aiheutunut.

Mikäli Ostaja ei mainitun kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ole noutanut Tuotetta Francklyn varastosta tai järjestänyt Tuotteen kuljetusta, Franckly myy Tuotteen niiden määräyksien mukaisesti, jotka ilmenevät laista elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jäänyt esine (1988/688, muutoksineen). Myyntihinta käytetään ensisijaisesti kattamaan ne kulut, jotka aiheutuvat myynnistä ja ulkoisen varastointi-/huolintayrityksen saatavista ja näiden jälkeen kattamaan Francklyn saatavat Ostajalta. Mahdollinen ylijäävä summa maksetaan Ostajalle.

Ostajan ja Myyjän sopiessa Tuotteen noudosta suoraan Myyjältä, on Ostaja velvollinen noutamaan Tuotteen sovittuna aikana sovitusta paikasta. Mikäli Ostaja ei nouda Tuotetta kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa sovitusta ajankohdasta lukien eivätkä Osapuolet ole sopineet keskenään ajankohdan muutoksesta, on Myyjällä oikeus saattaa Tuote uudelleen myyntiin Francklyn kautta. Näissä tilanteissa Ostajalle palautettavasta ja maksetusta myyntihinnasta vähennetään Myyjälle aiheutuneen haitan kompensaationa kymmenen (10) prosenttia Tuotteen myyntihinnasta sekä Francklylle Tuotteen kauppaa koskevan rahaliikenteen hoitamisesta sekä rahojen palauttamisesta aiheutuneet kulut.

4.4 MYYJÄN VIRHEVASTUU

Palvelusta tilattavat Tuotteet ovat käytettyjä, jotka myydään tuotekuvauksen mukaisesti sellaisena kuin ne ovat kaupantekohetkellä. Tuotekuvauksen on sisällettävä kaikki olennaiset tiedot Tuotteesta, joista Myyjän voidaan olettaa tienneen kaupantekohetkellä. Olennaisten tietojen kertomatta jättämistä pidetään Tuotteen virheenä. Tuotteen kunto kuvaillaan lyhyesti Myyjän tuottaman myynti-ilmoituksen yhteydessä. Myyjä ei vastaa vaurioista, puutteista tai poikkeavuuksista, joiden ei voida olettaa olleen Myyjän tiedossa kaupantekohetkellä. Ostajan on syytä huomioida, että Tuotteen todellinen ulkonäkö voi poiketa siitä, mitä ilmenee kuvista sekä miltä Tuote näyttää tietokoneen näyttöpäätteellä, varsinkin väriominaisuuksien osalta. Tuotteesta annetut tiedot esimerkiksi Tuotteen tekijästä, aitoudesta, iästä, käytetystä tekniikasta, kunnosta tai alkuperästä, kuten myös tiedot Tuotteen yleisestä kunnosta, aiemmista vaurioista tai korjauksista perustuvat Myyjällä olevaan tietoon Tuotteesta, mutta tiedoissa saattaa ilmetä virheitä. Myyjä ei vastaa vaurioista ja virheellisyyksistä, jotka ovat Tuotteelle ominaisia, esim. luonnollisesta kulumisesta, vaurioista, vioista ja puutteista, kankaiden kiinnityksistä, kehysten kunnosta, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten paperien haalistumisesta ja puun halkeilemisesta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Myyjän virhevastuu rajoittuu seuraavaan. Jos Tuotteessa on virhe tai puute, josta Myyjä vastaa, on Myyjällä oikeus: (i) korjata virhe; (ii) antaa ostajalle hinnanalennus, joka vastaa virhettä; tai (iii) purkaa kauppa. Mikäli Myyjän omistus tai hallintaoikeudesta Tuotteeseen ilmenee epäselvyyttä, on sekä Francklyllä että Ostajalla oikeus purkaa kauppa. Mikäli kauppa puretaan, on Ostajalla ainoastaan oikeus saada Francklyn kautta maksettu kauppasumma takaisin Tuotteen palauttamista vastaan.

Myyjän virhevastuu Ostajalle rajoittuu enimmillään siihen, mitä Ostaja on suorittanut eli kiinteän hinnan, ja arvonlisäveron sekä mahdollisten muiden kulujen takaisinmaksuun. Myyjä ei täten koskaan vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, joita Ostajalle voi aiheutua.

Tuottamatta haittaa edellä mainitulle, Ostaja on aina oikeutettu täysimääräiseen palautukseen Tuotteesta maksamastaan kauppasummasta, mikäli Franckly evää yksipuolisesti Myyjän Tuotteen myymisen Palvelun kautta Myyjästä johtuvasta syystä tai Ostaja ei hyväksy näiden Ehtojen vastaista Tuotetta. Näissä tilanteissa Myyjä on ensisijaisesti velvollinen järjestämään kustannuksellaan Tuotteen palautuksen Ostajan hallussa Myyjälle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on vastaanottanut Ostajan ilmoituksen tai Francklyn ilmoituksen. Mikäli Myyjä ei järjestä määrätyssä ajassa kustannuksellaan Tuotteen palautusta Ostajan hallusta, on Franckly toissijaisesti velvollinen kustannuksellaan palauttamaan väärennetyn Tuotteen Francklyn varastotiloihin.

4.5 REKLAMAATIO

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Ostajan on reklamoitava mahdollisista virheistä välittömästi sen jälkeen, kun Ostaja on huomannut tai Ostajan olisi pitänyt huomata ne, kuitenkin viimeistään:

(i) välittömästi Tuotteen vastaanoton yhteydessä, jos Ostaja noutaa Tuotteen itse tai Tuote toimitetaan kotiinkuljetuksella kuljetuspalveluntarjoajan välityksellä;

(ii) yhden (1) työpäivän kuluessa Tuotteen noutamisesta, jos Tuote toimitetaan postin tai muun kolmannen osapuolen noutopisteeseen.

Mikäli Ostaja laiminlyö reklamaatiovelvollisuuden ei Ostajalla ole oikeutta esittää vaatimuksia Tuotteen virheen perusteella. Reklamaatio tulee tehdä kirjallisesti.

Ostajan tulee esittää reklamaatiot ja muut Tuotteisiin liittyvät vaateet Francklyn asiakastuelle, jonka yhteystiedot löytyvät Palvelun verkkosivuilta.

5. FORCE MAJEURE

Mikäli käsillä on ylivoimainen este, jonka seurauksena Franckly tai sen alihankkija estyy tai viivästyy täyttämästä näiden Ehtojen mukaisia velvoitteitaan, on Franckly vapautettu vahingonkorvausvastuusta ja muista seuraamuksista edellyttäen, että Franckly kohtuullisen ajan kuluessa ilmoittaa näistä olosuhteista. Heti kun tällainen este on poistunut, on velvoitteet täytettävä sopimuksen mukaisesti. Ylivoimaiseksi esteeksi lasketaan esimerkiksi luonnonmullistus, tulipalo, tulva, sota tai siihen verrattava tila, vallankumous, ydintapahtuma, terroristinen teko, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaistoimet, lakko, työsulku, ehtojen täyttämisen estävä onnettomuus tai olosuhde, joka on ollut Francklyn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

6. SIIRTO


Finnish Design Shop Oy pidättää oikeuden siirtää Finnish Design Shop Oy:n ja Ostajan väliset sopimukset kaikkine velvoitteineen kolmannelle ilmoittamalla siirrosta Ostajalle. Ostaja ei ole oikeutettu siirtämään kolmannelle osapuolelle Finnish Design Shop Oy:n ja Ostajan välisiä sopimuksia.

7. VEROT

Arvonlisäverovelvollinen Myyjä on suoraan arvonlisäverovelvollinen Palvelun kautta myymistään Tuotteista Ostajalle. Finnish Design Shop Oy toimittaa Myyjän puolesta arvonlisäverolain vaatimukset täyttävän laskun Ostajalle.

Finnish Design Shop Oy toimittaa kummankin kaupan osalta Suomen voimassa olevan arvonlisäverolain (1993/1501, muutoksineen) vaatimukset täyttävät laskut Ostajille. Myyjälle tilitettävä summa sisältää sovellettavan arvonlisäveron määrän.

Franckly on arvonlisäverovelvollinen Palvelun kautta perimistään palvelumaksuista. Sovellettava arvonlisäveron määrä sisältyy perittävään palvelumaksuun.

Ostajan tilaamiin kuljetuspalveluihin liittyvän arvonlisäveron Franckly veloittaa Ostajalta arvonlisäverollisena myyntinä osana kuljetuspalvelun hintaa.

Mikäli Francklylle syntyy velvollisuus maksaa tai pidättää muita veroja Palvelun käytöstä tai sen kautta tehdyistä kaupoista, Franckly pidättää veroja vastaavan määrän Myyjille tilittämistään maksuista.

Yksityishenkilöiden ja muiden ei-arvonlisäverovelvollisten Myyjien tekemiin myynteihin ei lisätä arvonlisäveroa. Finnish Design Shop Oy toimittaa Myyjän puolesta arvonlisäverottoman laskun Ostajalle, ja Myyjälle tilitettävä summa ei sisällä arvonlisäveroa.

8. SOPIMUSVERSIOT ERI KIELILLÄ

Mikäli Ehtojen erikielisten versioiden välillä on ristiriitaa, suomenkieliset ehdot saavat etusijan.

9. RIIDANRATKAISU

Ehtoihin ja Palvelun välityksellä syntyneisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Jos Palveluun liittyvää erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvotteluilla, yksityishenkilön asemassa oleva Ostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi, mikäli Myyjänä on elinkeinonharjoittaja. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajan asemassa oleva Ostaja voi tehdä valituksen myös Euroopan komission vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle (www.ec.europa.eu)

Mahdolliset Ehtoja tai Palvelun välityksellä syntyneitä sopimuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

10. ARVONNAN SÄÄNNÖT – SIVUPÖYTÄ 606, MINTTU -ARVONTA

Sivupöytä 606, minttu -arvonnan ehdot | PDF

11. FRANCKLY.COM-MARKKINAPAIKAN YHTEYSTIEDOT

Franckly
Aviatie 2, 20360 Turku
[email protected]
020 734 3527

Finnish Design Shop Oy
Aviatie 2, 20360 Turku
Y-tunnus: 1907012-1
ALV-numero: FI19070121